|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود - قسمت اول

بـه پـالـیـز چـون بـرکـشـد سـرو شـاخســر شــاخ ســبـــزش بـــرآیــد ز کــاخبــه بــالــای او شــاد بــاشــد درخــتچـو بــیـنـدش بــیـنـادل و نـیـک بــ...
بـه پـالـیـز چـون بـرکـشـد سـرو شـاخســر شــاخ ســبـــزش بـــرآیــد ز کــاخ
بــه بــالــای او شــاد بــاشــد درخــتچـو بــیـنـدش بــیـنـادل و نـیـک بــخـت
سـزد گـر گـمـانـی بــرد بـر سـه چـیـزکزین سـه گذشتـی چـه چـیزسـت نیز
هـنـر بــا نـژادسـت و بـا گـوهـر اسـتسه چیزست و هر سه به بنداندرست
هـنــر کــی بــود تــا نــبــاشــد گــهـرنــژاده بـــســی دیــده ای بــی هــنــر
گــــهـــر آنــــک از فــــر یـــزدان بــــودنـیـازد بــه بــد دســت و بــد نــشــنـود
نـــژاد آنــک بـــاشـــد ز تـــخـــم پـــدرســزد کــایــد از تــخــم پـــاکــیــزه بـــر
هـنـر گــر بــیـامــوزی از هـر کــســیبـکـوشـی و پـیـچـی ز رنـجـش بـسـی
ازیـن هـر ســه گــوهـر بــود مـایـه دارکــه زیــبـــا بـــود خـــلــعـــت کــردگــار
چــو هـر سـه بــیـابــی خــرد بــایـدتشــنــاســنــده نــیــک و بـــد بـــایــدت
چــو ایـن چــار بــا یـک تــن آیـد بــهـمبـــــراســــایــــد از آز وز رنــــج و غــــم
مگر مرگ کـز مرگ خـود چـاره نیسـتوزیـن بــدتـر از بــخـت پـتـیـاره نـیـسـت
جـهـانـجـوی از ایـن چـار بـد بـی نـیـازهـمـش بــخــت ســازنـده بــود از فـراز
سـخــن رانـد گـویـا بــدیـن داســتــاندگــر گــویــد از گــفــتـــه بـــاســـتـــان
کــــنــــون بــــازگــــردم بآغــــاز کــــارکــه چـــون بـــود کــردار آن شــهــریــار
چــو تــاج بــزرگــی بــســر بـــرنــهــادازو شـــاد شــد تـــاج و او نــیــز شـــاد
بـــه هــر جـــای ویــرانــی آبـــاد کــرددل غــــمـــگـــنـــان از غــــم آزاد کـــرد
از ابــــر بــــهـــاران بــــبــــاریـــد نــــمز روی زمــــیـــن زنــــگ بــــزدود غــــم
جــهـان گـشـت پــر ســبــزه و رود آبســر غــمـگــنـان انـدر آمـد بــه خــواب
زمـین چـون بـهـشـتـی شـد آراسـتـهز داد و ز بــخــشـش پــر از خــواسـتــه
چــو جــم و فـریـدون بــیـاراســت گـاهز داد و ز بــخــشــش نــیـاســود شــاه
جـهـان شـد پــر از خـوبــی و ایـمـنـیز بــد بـسـتـه شـد دسـت اهـریـمـنـی
فــرســتـــادگــان آمــد از هــر ســویز هـــر نـــامـــداری و هـــر پـــهــلـــوی
پــس آگــاهـی آمــد ســوی نـیـمــروزبـــنــزد ســـپـــهــدار گـــیــتـــی فـــروز
کـه خـسـرو ز تـوران بـه ایـران رسـیـدنـشـسـت از بــر تــخــت کـو را سـزیـد
بــیـاراســت رســتــم بــه دیـدار شـاهبــبــیـنـد کـه تــا هـســت زیـبــای گـاه
ابـــا زال، ســـام نـــریـــمـــان بـــهـــمبــزرگــان کــابــل هـمــه بــیـش و کــم
سپـاهی که شد دشت چـون آبـنوسبــــدریـــد هـــر گـــوش ز اوای کــــوس
ســوی شــهــر ایـران گــرفــتــنــد راهزواره فـــرامـــرز و پــــیـــل و ســــپــــاه
بــه پــیـش انـدرون زال بــا انــجــمــندرفــش بـــنــفــش از پــس پــیــلــتــن
پــس آگــاهــی آمــد بـــر شــهــریــارکــــه آمـــد ز ره پــــهـــلــــوان ســــوار
زواره فـــرامـــرز و دســـتــــان ســــامبــزرگـان کـه هـسـتــنـد بــا جـاه و نـام
دل شـاه شـد زان ســخــن شـادمـانســـرایــنــده را گــفـــت کــابـــاد مــان
کــــه اویـــســــت پــــروردگـــار پــــدروزویـســت پــیـدا بــه گــیــتــی هــنــر
بــفــرمـود تــا گـیـو و گــودرز و طــوسبــرفــتــنــد بــا نــای رویــیــن و کــوس
تـــبـــیـــره بــــرآمـــد ز درگـــاه شـــاههــمــه بـــرنــهــادنــد گـــردان کـــلـــاه
یـکـی لـشـکـر از جـای بــرخـاسـتــنـدپـــذیــره شـــدن را بـــیـــاراســـتـــنـــد
ز پــهـلــو بــه پــهـلــو پــذیـره شــدنـدهـمــه بــا درفــش و تــبــیـره شــدنــد
بــرفــتــنـد پــیـشــش بــه دو روزه راهچــنـیـن پــهـلـوانـان و چـنـدیـن سـپــاه
درفــش تــهــمــتــن چــو آمــد پــدیــدبــه خــورشــیـد گـرد ســپــه بــردمـیـد
خــروش آمــد و نــالــه بــوق و کــوسز قـلـب ســپــه گـیـو و گـودرز و طـوس
بـــه پـــیــش گــو پــیــلــتــن رانــدنــدبــه شــادی بـــرو آفــریــن خــوانــدنــد
گــرفـــتـــنــد هــر ســـه ورا در کــنــاربــپــرســیــد شــیــراوژن از شــهــریــار
ز رســتــم ســوی زال ســام آمــدنــدگـــشـــاده دل و شـــادکـــام آمـــدنـــد
نـــهـــادنـــد ســــوی فــــرامـــرز رویگــرفـــتـــنــد شـــادی بـــه دیــدار اوی
وزان جــایـگــه ســوی شــاه آمــدنــدبــــه دیـــدار فــــرخ کــــلـــاه آمـــدنـــد
چــو خــســرو گــو پــیـلـتــن را بــدیـدسـرشـکـش ز مژگـان بـه رخ بـر چـکـید
فــرود آمــد از تــخــت و کــرد آفــریــنتــهــمــتــن بـــبــوســیــد روی زمــیــن
بـه رسـتـم چـنین گفـت کـای پـهلوانهـمـیـشـه بــدی شــاد و روشــن روان
بـه گـیتـی خـردمـند و خـامـش تـوییکـــه پـــروردگـــار ســـیـــاوش تـــویــی
ســر زال زان پــس بــه بــر در گـرفـتز بــهـر پــدر دســت بــر ســر گــرفــت
گـوان را بـه تـخـت مـهـی بــرنـشـانـدبــریـشـان هـمـی نـام یـزدان بــخـوانـد
نـگــه کــرد رســتــم ســرو پــای اوینشـسـت و سـخـن گـفـتـن و رای اوی
رخـش گـشـت پـرخـون و دل پـر ز دردزکـــار ســـیــاوش بـــســـی یــاد کــرد
بـه شـاه جـهـان گـفـت کـای شـهریارجـــهـــان را تـــویــی از پـــدر یـــادگـــار
نــدیــدم مـــن انــدر جـــهــان تـــاج وربــــدیـــن فـــر و مـــانـــنـــدگـــی پـــدر
وزان پـس چـو از تـخـت بــرخـاسـتـنـدنــهــادنــد خـــوان و مــی آراســتـــنــد
جـهـانـدار تـا نـیمـی از شـب نـخـفـتگـذشـتــه سـخــنـهـا هـمـه بــازگـفـت
***
چـو خـورشـید تـیغ از مـیان بـرکـشـیدشـب تـیـره گـشـت از جـهـان نـاپــدیـد
تـــبـــیـــره بــــرآمـــد ز درگـــاه شـــاهبــه ســر بـــرنــهــادنــد گــردان کــلــاه
چــو طـوس و چـو گـودرز و گـیـو دلـیـرچـو گـرگـین و گـسـتـهم و بـهرام شـیر
گــرانــمــایــگــان نــزد شـــاه آمــدنــدبــــران نـــامــــور بــــارگــــاه آمــــدنـــد
بــه نـخــچــیـر شـد شـهـریـار جــهـانابــــا رســـتــــم نـــامـــور پــــهـــلـــوان
ز لـــشـــکـــر بـــرفـــتـــنـــد آزادگـــانچــو گـیـو و چــو گــودرز کــشــوادگــان
سپـاهی که شد تـیره خورشید و ماههــمــی رفــت بــا یـوز و بــا بــاز شــاه
هـمـه بــوم ایـران سـراسـر بــگـشـتبـــه آبـــاد و ویــرانــی انــدر گــذشــت
هــران بــوم و بــرکــان نــه آبـــاد بــودتـــبـــه بـــود و ویــران ز بـــیـــداد بـــود
درم داد و آبــــاد کــــردش ز گــــنــــجز داد و ز بــخــشــش نــیـامــدش رنــج
بـه هر شهر بـنشست و بـنهاد تـختچــنـانـچـون بــود خـسـرو نـیـک بــخـت
همـه بـدره و جـام و مـی خـواسـتـیبـــه دیــنــار گــیــتــی بـــیــاراســتــی
وز آنـجــا ســوی شـهـر دیـگـر شـدیهمی بـا می و تـخـت و افـسـر شـدی
هـــمـــی رفــــت تــــا آذرابــــادگــــانابـــــــا او بـــــــزرگـــــــان و آزادگــــــان
گهی بـاده خورد و گهی تـاخـت اسپبــیـامــد ســوی خــان آذرگــشــســپ
جــهـان آفـریـن را ســتــایـش گـرفــتبــه آتــشــکــده در نــیــایــش گــرفــت
بـــیــامــد خـــرامــان ازان جـــایــگـــاهنــهــادنــد ســـر ســوی کــاوس شــاه
نـشـسـتـنـد هـر دو بـه هم شـادمـاننــبـــودنــد جــز شــادمــان یــک زمــان
چـو پـر شـد سـر از جـام روشن گلاببــه خـواب و بـه آسـایـش آمـد شـتـاب
چـــو روز درخـــشـــان بـــرآورد چـــاکبــگــســتــرد یـاقــوت بــر تــیـره خــاک
جــهـانـدار بــنـشـسـت و کـاوس کـیدو شــاه ســـرافــراز و دو نــیــک پـــی
ابــا رسـتــم گـرد و دسـتــان بــه هـمهـمـی گـفـت کـاوس هـر بـیـش و کـم
از افــراســیـاب انـدر آمــد نــخــســتدو رخ را بــه خـون دو دیـده بــشـسـت
بـگـفـت آنکـه او بـا سـیاوش چـه کـرداز ایــــران ســــراســــر بــــرآورد گــــرد
بـسـی پـهلـوانـان کـه بـیجـان شـدنـدزن و کــودک خــرد پـــیــچــان شــدنــد
بــسـی شـهـر بــیـنـی ز ایـران خـرابتــبــه گــشــتــه از رنــج افــراســیــاب
تــرا ایــزدی هــرچ بـــایــدت هــســتز بـــــالــــا و از دانــــش و زور دســــت
ز فــر تـــمــامــی و نــیــک اخـــتـــریز شــاهـان بــه هـر گـونـه ای بــرتــری
کـنـون از تــو سـوگـنـد خـواهـم یـکـینــبــایــد کــه پــیــچــی ز داد انــدکــی
کـه پــرکـیـن کـنـی دل ز افـراســیـابدمـــی آتـــش انـــدر نـــیـــاری بـــه آب
ز خـــویــشـــی مــادر بـــدو نــگــروینـپــیـچــی و گـفـت کـسـی نـشـمـری
بــه گــنـج و فــزونـی نـگـیـری فــریـبهـمــان گــر فــراز آیـدت گــر نــشــیـب
بــه تـاج و بـه تـخـت و نـگـیـن و کـلـاهبـــه گـــفـــتـــار بـــا او نـــگـــردی ز راه
بـگـویم کـه بـنـیـاد سـوگـنـد چـیسـتخــرد را و جــان تــرا پــنــد چــیــســت
بــگـویـی بــه دادار خــورشــیـد و مـاهبـه تـیغ و بـه مـهـر و بـه تـخـت و کـلـاه
بـــه فــر و بـــه نــیــک اخــتــر ایــزدیکـه هـرگـز نـپــیـچـی بــه سـوی بــدی
مـیانـجـی نـخـواهی جـز از تـیغ و گـرزمـــنـــش بــــرز داری و بــــالـــای بـــرز
چــو بــشــنــیـد زو شــهــریــار جــوانســــــــوی آتـــــــــش آورد روی و روان
بـــه دادار دارنــده ســـوگــنــد خـــوردبــــه روز ســـپــــیـــد و شـــب لـــاژورد
بـه خـورشید و ماه و بـه تـخـت و کلاهبـه مـهـر و بـه تـیـغ و بـه دیهـیـم شـاه
کـه هـرگـز نـپـیـچـم سـوی مـهـر اوینــبــیـنـم بــخــواب انــدرون چــهـر اوی
یـکــی خــط بــنـوشــت بــر پــهـلــویبــه مـشــکــاب بــر دفــتــر خــســروی
گـوا بــود دســتــان و رســتــم بــریـنبــزرگــان لـشــکــر هـمـه هـمـچــنـیـن
بــه زنـهـار بــر دســت رســتــم نـهـادچـنان خـط و سـوگـند و آن رسـم و داد
ازان پس همی خوان و می خواستندز هـر گــونـه مـجــلــس بــیـاراســتــنـد
بــبــودنـد یـک هـفــتــه بــا رود و مـیبــــزرگـــان بـــه ایـــوان کـــاوس کـــی
جـهاندار هشتـم سـر و تـن بـشسـتبــیـاسـود و جــای نـیـایـش بــجــسـت
بــه پــیـش خــداونـد گـردان ســپــهـربــرفــت آفــریـن را بــگــســتــرد چــهـر
شــب تــیـره تــا بــرکـشــیـد آفــتــابخــروشــان هــمــی بــود دیــده پــرآب
چـنـین گـفـت کـای دادگـر یـک خـدایجـــهــانـــدار و روزی ده و رهــنــمـــای
بـــه روز جـــوانـــی تـــو کـــردی رهــامــــرا بـــــی ســــپـــــاه از دم اژدهــــا
تــو دانـی کـه ســالـار تــوران ســپــاهنــه پـــرهــیــز دانــد نــه شــرم گــنــاه
بــه ویــران و آبـــاد نــفــریــن اوســتدل بــیـگــنــاهـان پــر از کــیـن اوســت
بــه بــیـداد خـون سـیـاوش بــریـخــتبــدیــن مــرز بــاران آتــش بــبــیــخــت
دل شــهــریــاران پــر از بــیـم اوســتبـلـا بـر زمـیـن تـخـت و دیهـیـم اوسـت
بــه کــیـن پــدر بــنـده را دســت گـیـربـــبــخــشــای بــر جــان کــاوس پــیــر
تــو دانـی کـه او را بــدی گـوهـرسـتهمـان بـدنـژادسـت و افـسـونـگـرسـت
فـــراوان بـــمــالـــیــد رخ بـــر زمــیــنهــمــی خــوانــد بــر کــردگــار آفــریـن
وزان جـایـگـه شـد سـوی تــخـت بــازبــــر پــــهــــلــــوانــــان گــــردن فــــراز
چــنـیـن گــفــت کــای نـامــداران مـنجــهــانــگــیـر و خــنــجــر گــزاران مــن
بــپـیـمـودم ایـن بـوم ایـران بــر اسـپازیــن مــرز تـــا خـــان آذرگــشــســـپ
نـدیـدم کــســی را کـه دلـشــاد بــودتـــوانــگــر بـــد و بـــومــش آبـــاد بـــود
هـمـه خــســتــگـانـنـد از افـراسـیـابهــمــه دل پــر از خــون و دیــده پــرآب
نـخـسـتـین جـگـرخـسـتـه از وی مـنمکــه پـــر درد ازویــســت جــان و تــنــم
دگـــر چــــون نـــیـــا شــــاه آزادمـــردکـه از دل هـمـی بــرکـشـد بــاد ســرد
بــه ایــران زن و مــرد ازو بـــا خــروشز بـس کشتـن و غارت و جـنگ و جوش
کــنــون گــر هــمــه ویـژه یـار مــنــیـدبــه دل ســربــســر دوســتــدار مـنـیـد
بـه کـیـن پـدر بــسـت خـواهـم مـیـانبـــگـــردانـــم ایــن بـــد ز ایـــرانـــیـــان
اگــر هــمــگــنــان رای جــنــگ آوریــدبــکــوشــیـد و رســتــم پــلــنـگ آوریـد
مـرا ایـن سـخـن پـیـش بــیـرون شـودز جــنــگ یــلــان کــوه هــامــون شــود
هـران خـون کـه آیـد بـه کـین ریـخـتـهگـــنـــهــکـــار او بـــاشـــد آویــخـــتـــه
وگر کشـتـه گردد کـسـی زین سـپـاهبــهــشــت بــلــنــدش بــود جــایــگــاه
چـه گـویید و این را چـه پـاسـخ دهـیدهــمــه یــکــســـره رای فــرخ نــهــیــد
بـدانـیـد کـو شـد بـه بـد پـیـشـدسـتمـکــافــات بــد را نـشــایـد نـشــســت
بــزرگــان بــه پــاســخ بــیـاراســتــنـدبـــه درد دل از جــای بـــرخــاســتــنــد
کــه ای نــامــدار جــهــان شــادبــاشهــمــیــشــه ز رنــج و غــم آزاد بــاش
تـن و جان ما سربـه سر پـیش تـستغـم و شـادمـانـی کـم و بـیش تـسـت
ز مـــادر هـــمـــه مـــرگ را زاده ایـــمهــمـــه بـــنــده ایــم ارچـــه آزاده ایــم
چـو پــاسـخ چـنـیـن یـافـت از پـیـلـتـنز طـــوس و ز گـــودرز و از انـــجــــمـــن
رخ شـــاه شـــد چـــون گــل ارغـــوانکـه دولـت جـوان بــود و خـسـرو جـوان
بـــدیــشــان فــراوان بـــکــرد آفــریــنکـــه آبـــاد بـــادا بـــه گـــردان زمـــیــن
***
بـگـشـت انـدریـن نـیـز گـردان سـپـهـرچـو از خـوشـه خـورشـید بـنـمـود چـهر
ز پــهـلــو هـمـه مــوبــدانـرا بــخــوانـدسـخـنـهـای بــایـسـتـه چـنـدی بــرانـد
دو هــفــتــه در بـــار دادن بـــبــســتبــنـوی یـکـی دفــتــر انـدر شــکـســت
بـــفــرمــود مــوبـــد بـــه روزی دهــانکـــه گــویــنــد نــام کـــهــان و مــهــان
نـخـسـتـیـن ز خـویـشـان کـاوس کـیصــد و ده ســپــهـبــد فــگــنـدنـد پــی
ســــزاوار بــــنـــوشــــت نـــام گـــوانچــنــانــچــون بـــود درخــور پـــهــلــوان
فــریــبـــرز کــاوســـشــان پـــیــش روکــجـــا بـــود پـــیــوســـتـــه شــاه نــو
گــزیــن کــرد هــشــتــاد تــن نــوذریهــمــه گــرزدار و هــمــه لــشـــکــری
زرســپ ســپــهــبــد نــگــهـدارشــانکــه بــردی بــه هـر کــار تــیـمـارشــان
کـه تــاج کـیـان بــود و فــرزنـد طــوسخـداونـد شـمـشـیـر و گـوپــال و کـوس
ســه دیـگـر چــو گـودرز کـشــواد بــودکــه لــشــکــر بــه رای وی آبـــاد بـــود
نبـیره پـسـر داشـت هفـتـاد و هشـتدلـــیـــران کــــوه و ســــواران دشــــت
فـــروزنـــده تـــاج و تـــخـــت کـــیـــانفـــــرازنـــــده اخـــــتــــــر کـــــاویـــــان
چـو شـصـت و سـه از تـخـمه گـژدهمبــزرگــان و ســالـارشــان گــســتــهـم
ز خــویـشــان مـیـلـاد بــد صـد ســوارچـــو گــرگــیــن پـــیــروزگــر مــایــه دار
ز تــخــم لـواده چــو هـشـتــادو پــنـجســـواران رزم و نـــگـــهــبـــان گـــنـــج
کــجــا بــرتــه بــودی نــگــهـدارشــانبـــه رزم انــدرون دســـت بـــردارشــان
چـو سی و سه مهتـر ز تـخم پـشنگکـه رویین بـدی شـاهـشـان روز جـنـگ
بــه گـاه نـبــرد او بــدی پــیـش کـوسنــگــهــبـــان گـــردان و دامــاد طـــوس
ز خــویـشــان شـیـروی هـفـتــاد مـردکــــه بــــودنــــد گــــردان روز نــــبــــرد
گــزیــن گــوان شــهــره فــرهــاد بــودگــــه رزم ســــنـــدان پــــولــــاد بــــود
ز تـــخـــم گــرازه صـــد و پـــنــج گــردنــگــهـبــان ایـشــان هـم او را ســپــرد
کــنــارنــگ وز پـــهــلــوانــان جـــزیــنردان و بــــــزرگـــــان بــــــاآفــــــریـــــن
چــنـان بــد کـه مـوبــد نـدانـسـت مـرز بــــس نـــامـــداران بــــا بــــرز و فــــر
نــوشــتــنــد بـــر دفــتـــر شــهــریــارهـمـه نـامـشــان تــا کـی آیـد بــه کـار
بــفــرمـود کـز شــهـر بــیـرون شــونـدز پـهلـو سـوی دشـت و هامـون شـوند
ســـر مـــاه بـــایــد کـــه از کـــرنـــایخـــروش آیــد و زخـــم هـــنـــدی درای
هـمـه ســر ســوی رزم تــوران نـهـنـدهـمــه شــادمــانـی و ســوران نـهـنــد
نــهــادنــد ســر پــیــش او بــر زمــیـنهـمــه یـک بــه یـک خــوانـدنـد آفــریـن
کـه مـا بـنـدگـانیم و شـاهی تـراسـتدر گــاو تـــا بـــرج مــاهــی تـــراســـت
بـه جـایـی کـه بــودنـد ز اسـپـان یـلـهبــه لـشــکــر گــه آورد یـکــســر گــلـه
بـفـرمـود کـان کـو کـمـنـد افـگـنـسـتبــه زرم انـدرون گـرد و رویـیـن تـنـسـت
بـه پـیـش فـسـیـلـه کـمـنـد افـگـنـنـدســر بــادپــایـان بــه بــنــد افــگــنــنــد
در گــنـج دیـنــار بــگــشــاد و گــفــتکـه گـنـج از بــزرگـان نـشــایـد نـهـفـت
گــه بــخــشــش و کــیـنـه شــهـریـارشــود گــنـج دیـنـار بــر چــشــم خــوار
بـه مـردان همـی گـنـج و تـخـت آوریمبـــه خـــورشــیــد بـــار درخـــت آوریــم
چــــرا بــــرد بــــایــــد غــــم روزگــــارکــه گــنـج از پــی مــردم آیـد بــه کــار
بـــــزرگــــان ایــــران از انــــجــــمــــننشستـه بـه پـیشش همه تـن بـه تـن
بـــیــاورد صــد جـــامــه دیــبـــای رومهــمــه پـــیــکـــر از گــوهــر و زر بـــوم
هـم از خـز و مـنـسـوج و هـم پـرنـیـانیـکــی جــام پــر گــوهــر انــدر مــیــان
نــهــادنــد پـــیــش ســـرافــراز شـــاهچـنـیـن گـفـت شـاه جـهـان بــا سـپـاه
کــه ایــنــت بــهــای ســر بــی بــهــاپــــلــــاشــــان دژخــــیـــم نـــر اژدهـــا
کــجــا پــهـلـوان خــوانـد افــراســیـاببـــه بــیــداری او شــود ســیــر خــواب
سـر و تـیغ و اسـپـش بـیـارد چـو گـردبـــه لــشـــکـــر گــه مــا بـــروز نــبـــرد
سـبــک بــیـژن گـیـو بــر پـای جـسـتمــیـان کــشــتــن اژدهــا را بــبــســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »