|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ١٧

چــو کـاووس در شـهـر ایـران رسـیـدز گـرد ســپــه شــد هـوا نـاپــدیـدبـرآمد همی تـا بـه خـورشـید جـوشزن و مرد شـد پـیش او بـا خـروشهـمــه شــهـر ایـرا...
چــو کـاووس در شـهـر ایـران رسـیـدز گـرد ســپــه شــد هـوا نـاپــدیـد
بـرآمد همی تـا بـه خـورشـید جـوشزن و مرد شـد پـیش او بـا خـروش
هـمــه شــهـر ایـران بــیـاراســتــنــدمی و رود و رامشگران خـواستـند
جـهان سـر بـه سر نو شد از شاه نوز ایــران بـــرآمــد یــکــی مــاه نــو
چـو بـر تـخت بـنشست پـیروز و شاددر گـنـجــهـای کــهـن بــرگــشــاد
ز هـر جــای روزی دهـان را بــخــوانـدبــه دیـوان دیـنــار دادن نــشــانــد
بـــرآمـــد خـــروش از در پـــیــلـــتـــنبــزرگـان لـشـکـر شـدنـد انـجـمـن
هـمـه شــادمــان نـزد شــاه آمــدنـدبــران نـامــور پــیـشــگــاه آمــدنـد
تـهـمـتـن بــیـامـد بــه سـر بــر کـلـاهنشسـت از بـر تـخـت نزدیک شاه
ســــزاوار او شــــهـــریـــار زمــــیـــنیـکـی خـلـعـت آراسـت بــا آفـریـن
یـکـی تــخـت پــیـروزه و مـیـش سـاریـکـی خـسـروی تـاج گـوهـر نـگـار
یکـی دسـت زربـفـت شـاهـنـشـهیابـــا یــاره و طــوق و بــا فــرهــی
صـــد از مـــاهــرویــان زریــن کـــمـــرصـد از مشـک مویان بـا زیب و فـر
صـد از اسـپ بـا زیـن و زریـن سـتـامصد اسـتـر سیه موی و زرین لگام
هــمــه بــارشــان دیـبــه خــســرویز چــیـنـی و رومـی و از پــهـلــوی
بـــبــردنــد صــد بـــدره دیــنــار نــیــزز رنـگ و ز بـوی و ز هـرگـونـه چـیز
ز یـاقـوت جـامـی پــر از مـشـک نـابز پــیـروزه دیـگـر یـکــی پــر گـلـاب
نـوشـتــه یـکـی نـامـه ای بــر حــریـرز مشـک و ز عـنبـر ز عـود و عـبـیر
سـپـرد ایـن بـه سـالـار گـیـتـی فـروزبــه نـوی هـمـه کــشــور نـیـمـروز
چـنـان کـز پــس عـهـد کـاووس شـاهنبـاشـد بـران تـخـت کـس را کـلاه
مــــگــــر نـــامـــور رســــتــــم زال راخــداونـد شــمـشـیـر و گـوپــال را
ازان پـــس بـــرو آفــریــن کــرد شــاهکه بـی تـو مبـیناد کـس پـیشـگاه
دل تـــاجـــداران بـــه تـــو گــرم بـــادروانـــت پـــر از شـــرم و آزرم بـــاد
فـرو بــرد رسـتـم بــبــوسـیـد تــخـتبـسیچ گذر کرد و بـربـسـت رخـت
خــروش تــبــیــره بـــرآمــد ز شــهــرز شـادی بـه هرکس رسـانید بـهر
بـشد رسـتـم زال و بـنشسـت شـاهجـهـان کـرد روشـن بـه آییـن و راه
بـه شـادی بـر تـخـت زرین نشـسـتهمی جـور و بـیداد را در بـبـسـت
زمـیـن را بــبــخــشـیـد بــر مـهـتــرانچــو بــاز آمـد از شــهـر مـازنـدران
بـه طـوس آن زمـان داد اسـپـهـبــدیبـدو گـفـت از ایـران بـگـردان بـدی
پـس آنـگـه سـپـاهـان بــه گـودرز دادورا کـــام و فـــرمـــان آن مـــرز داد
وزان پس به شادی و می دست بردجـهان را نمـوده بـسـی دسـتـبـرد
بــزد گـردن غـم بــه شــمـشــیـر دادنـیـامـد هـمـی بـر دل از مـرگ یـاد
زمـیـن گـشـت پـر سـبـزه و آب و نـمبــیـاراسـت گـیـتــی چــو بــاغ ارم
تــوانــگــر شــد از داد و از ایــمــنــیز بـد بـستـه شد دست اهریمنی
بـه گیتـی خـبـر شد که کاووس شاهز مـازنـدران بـسـتـد آن تـاج و گـاه
بـمـاندند یکـسـر همـه زین شـگـفـتکه کاووس شاه این بزرگی گرفت
هــمــه پــاک بــا هــدیـه و بــا نــثــارکـشـیـدنـد صـف بــر در شــهـریـار
جـهان چـون بـهشـتـی شد آراسـتـهپــر از داد و آگـنـده از خــواســتــه
ســـر آمـــد کـــنــون رزم مـــازنــدرانبــه پــیـش آورم جـنـگ هـامـاوران

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »