|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پادشاهی زوطهماسپ

شبـی زال بـنشست هنگام خوابسـخـن گفت بـسـیار ز افراسـیابهـم از رزم زن نـامــداران خــویـشوزان پــهـلـوانـان و یـاران خــویـشهمـی گـفـت هرچـنـد کـز پـهل...
شبـی زال بـنشست هنگام خوابسـخـن گفت بـسـیار ز افراسـیاب
هـم از رزم زن نـامــداران خــویـشوزان پــهـلـوانـان و یـاران خــویـش
همـی گـفـت هرچـنـد کـز پـهلـوانبــود بــخـت بــیـدار و روشـن روان
بــبــایـد یـکـی شـاه خــســرونـژادکـه دارد گـذشـتـه سـخـنـهـا بـیاد
بـه کـردار کشـتـیسـت کـار سـپـاههمش باد و هم بادبان تخت شاه
اگـر داردی طـوس و گـسـتـهـم فـرسـپـاهسـت و گـردان بـسـیار مـر
نزیبـد بـریشان همی تـاج و تـخـتبــبــایـد یـکـی شـاه بـیـداربــخـت
کـــه بـــاشـــد بـــدو فـــره ایــزدیبـــتــابــد ز دیــهــیــم او بــخــردی
ز تـخـم فـریـدون بـجـسـتـنـد چـنـدیـکـی شـاه زیـبــای تـخـت بـلـنـد
نـدیـدنـد جــز پــور طـهـمـاسـپ زوکـه زور کیان داشـت و فـرهنگ گو
بــشــد قــارن و مـوبــد و مــرزبــانسـپـاهـی ز بــامـیـن و ز گـرزبــان
یــکــی مــژده بــردنــد نــزدیـک زوکـه تـاج فـریدون بـه تـو گـشـت نو
سـپـهدار دسـتـان و یکسـر سـپـاهتــرا خــواسـتــنـد ای سـزاوار گـاه
چـو بــشـنـیـد زو گـفـتــه مـوبــدانهـمـان گـفــتــه قـارن و بــخــردان
بــیـامـد بــه نـزدیـک ایـران سـپــاهبـه سـر بــر نـهـاده کـیـانـی کـلـاه
بـه شـاهی بـرو آفـرین خـوانـد زالنشست از بـر تـخت زو پـنج سال
کـهن بـود بـر سـال هـشـتـاد مـردبـداد و بـه خوبـی جـهان تـازه کرد
سـپــه را ز کـار بــدی بــاز داشـتکه بـا پـاک یزدان یکی راز داشـت
گرفتـن نیارسـت و بـسـتـن کسیوزان پـس ندیدند کشـتـن بـسـی
همان بـد که تـنگی بـد اندر جـهانشده خـشک خـاک و گیا را دهان
نـیامـد هـمـی ز اسـمـان هیچ نـمهـمـی بـرکـشـیـدنـد نـان بــا درم
دو لشکر بـران گونه تـا هشت ماهبــه روی انــدر آورده روی ســپــاه
نـکــردنــد یـکــروز جــنـگــی گــراننــه روز یــلــان بــود و رزم ســران
ز تـنگی چـنان شد که چـاره نماندسـپـه را همـی پـود و تـاره نمـاند
سخن رفتشان یک به یک همزبانکـه از مـاسـت بـر مـا بـد آسـمـان
ز هر دو سـپـه خـاسـت فریاد و غوفــرســتــاده آمــد بــه نــزدیـک زو
کـه گر بـهر ما زین سـرای سـپـنجنـیـامــد بــجــز درد و انـدوه و رنـج
بــیـا تــا بــبــخــشـیـم روی زمـیـنســرایـیــم یــک بــا دگــر آفــریــن
سـر نـامـداران تـهی شـد ز جـنـگز تـــنــگــی نــبـــد روزگــار درنــگ
بــر آن بــرنـهـادنـد هـر دو سـخــنکــه در دل نــدارنــد کــیـن کــهـن
بـبـخشند گیتی بـه رسم و به دادز کــار گــذشـــتـــه نــیــارنــد یــاد
ز دریــای پـــیــکــنــد تــا مــرز تــورازان بـخـش گـیتـی ز نزدیک و دور
روارو چـنـیـن تـا بـه چـیـن و خـتـنسـپـردنـد شـاهـی بـران انـجـمـن
ز مـرزی کــجــا مـرز خــرگــاه بــودازو زال را دســـت کـــوتـــاه بــــود
وزیـن روی تــرکــان نــجــویـنــد راهچـنین بـخـش کردند تـخـت و کلاه
سـوی پـارس لشـکـر بـرون راند زوکـهـن بـود لـیـکـن جـهـان کـرد نـو
سـوی زابــلـسـتــان بــشـد زال زرجـهـانـی گـرفـتـنـد هـر یک بـه بـر
پـر از غـلغـل و رعـد شـد کوهسـارزمین شد پـر از رنگ و بـوی و نگار
جهان چون عروسی رسیده جـوانپــر از چــشــمـه و بــاغ و آب روان
چــو مــردم بــدارد نــهـاد پــلــنــگبــگــردد زمــانـه بــرو تــار و تــنـگ
مـهـان را هـمـه انـجــمــن کــرد زوبــه دادار بــر آفــریـن خــوانــد نــو
فـراخـی کـه آمـد ز تــنـگـی پــدیـدجـهـان آفـرین داشـت آن را کـلـید
بـه هر سو یکی جشنگه ساختـنددل از کـین و نـفـرین بـپـرداخـتـنـد
چـنـین تـا بـرآمـد بـرین سـال پـنـجنـبــودنـد آگــه کــس از درد و رنـج
بــبــد بــخــت ایــرانــیــان کــنــدروشـد آن دادگـســتــر جــهـانـدار زو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »