|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

بنیاد نهادن کتاب

دل روشـن من چـو بـرگشـت ازویسـوی تـخـت شـاه جـهـان کـرد رویکـه این نـامـه را دسـت پـیش آورمز دفــتــر بــه گــفــتــار خــویـش آورمبـپـرسـیدم از هر کس...
دل روشـن من چـو بـرگشـت ازویسـوی تـخـت شـاه جـهـان کـرد روی
کـه این نـامـه را دسـت پـیش آورمز دفــتــر بــه گــفــتــار خــویـش آورم
بـپـرسـیدم از هر کسـی بـیشـماربـــتـــرســـیـــدم از گـــردش روزگـــار
مـگـر خـود درنگـم نـبـاشـد بـسـیبــبــایـد سـپــردن بــه دیـگـر کـسـی
و دیگـر کـه گـنـجـم وفـادار نیسـتهـمـین رنـج را کـس خـریدار نـیسـت
بـرین گـونـه یک چـنـد بـگـذاشـتـمسـخـن را نـهـفـتــه هـمـی داشـتــم
سـراسـر زمـانـه پــر از جـنـگ بــودبـه جـویـنـدگـان بـر جـهـان تـنـگ بـود
ز نیکـو سـخـن بـه چـه اندر جـهانبــه نـزد ســخــن سـنـج فـرخ مـهـان
اگـر نـامـدی ایـن سـخـن از خـداینـبــی کــی بــدی نـزد مـا رهـنـمـای
به شهرم یکی مهربان دوست بودتو گفتی که با من به یک پوست بود
مـرا گـفـت خـوب آمـد ایـن رای تــوبــه نـیـکــی گـرایـد هـمـی پــای تــو
نـبــشـتـه مـن ایـن نـامـه پـهـلـویبــه پــیـش تــو آرم مــگــر نــغــنــوی
گـشـتـاده زبـان و جـوانیت هسـتسـخـن گـفـتـن پـهـلـوانـیـت هـسـت
شـو این نـامـه خـسـروان بـازگـویبـــدیــن جــوی نــزد مــهــان آبـــروی
چــو آورد ایـن نــامــه نـزدیـک مــنبــرافـروخــت ایـن جــان تــاریـک مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »