|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

در آفرینش ماه

چراغست مر تیره شب را بسیچبــه بــد تـا تـوانـی تـو هـرگـز مـپــیـچچـو سـی روز گـردش بـپـیـمـایـداشــود تــیـره گــیـتــی بــدو روشــنــاپــدیــد آیـد ...
چراغست مر تیره شب را بسیچبــه بــد تـا تـوانـی تـو هـرگـز مـپــیـچ
چـو سـی روز گـردش بـپـیـمـایـداشــود تــیـره گــیـتــی بــدو روشــنــا
پــدیــد آیـد آنــگــاه بــاریـک و زردچو پشت کسی کو غم عشق خورد
چـو بـیـنـنـده دیـدارش از دور دیـدهــم انــدر زمــان او شــود نــاپــدیــد
دگـر شـب نمـایش کـند بـیشـتـرتــرا روشــنــایــی دهــد بـــیــشــتــر
بـه دو هفته گردد تـمام و درستبـدان بــاز گـردد کـه بـود از نـخـسـت
بــود هـر شــبــانـگـاه بــاریـکــتــربــه خــورشــیـد تــابــنـده نـزدیـکــتــر
بـدینـسـان نـهـادش خـداونـد دادبــود تــا بــود هـم بــدیـن یـک نــهـاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »