|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

آغاز کتاب

بـــه نــام خـــداونــد جـــان و خــردکـزیـن بــرتــر انـدیـشــه بــرنـگـذردخـــداونــد نــام و خــداونــد جـــایخـــداونـــد روزی ده رهـــنـــمـــایخ...
بـــه نــام خـــداونــد جـــان و خــردکـزیـن بــرتــر انـدیـشــه بــرنـگـذرد
خـــداونــد نــام و خــداونــد جـــایخـــداونـــد روزی ده رهـــنـــمـــای
خــداونـد کـیـوان و گـردان سـپــهـرفــروزنــده مــاه و نــاهـیـد و مــهــر
ز نـام و نشـان و گـمـان بـرتـرسـتنـگــارنـده بــر شــده پــیـکــرســت
بــه بــیــنــنــدگــان آفــریـنــنــده رانـبــیـنـی مـرنـجـان دو بــیـنـنـده را
نــیــابــد بــدو نــیــز انــدیـشــه راهکــه او بــرتــر از نـام و از جــایـگــاه
سخـن هر چـه زین گوهران بـگذردنـــیــابـــد بـــدو راه جـــان و خـــرد
خـرد گـر سـخـن بـرگـزیـنـد هـمـیهـمـان را گـزینـد کـه بـینـد هـمـی
ستودن نداند کس او را چو هستمـیـان بـنـدگـی را بـبـایـدت بـسـت
خرد را و جـان را همی سنجد اویدر اندیشه سختـه کی گنجـد اوی
بــدیــن آلــت رای و جــان و زبـــانســتــود آفــریـنـنـده را کــی تــوان
به هستیش بـاید که خستو شویز گـفـتــار بــی کـار یـکـسـو شـوی
پـرسـتـنـده بـاشـی و جـوینـده راهبـه ژرفـی بـه فـرمانش کـردن نگـاه
تـــوانــا بـــود هــر کـــه دانــا بـــودز دانـــش دل پـــیـــر بــــرنـــا بـــود
از این پـرده بـرتر سخن گاه نیستز هستی مر اندیشه را راه نیست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »