|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ١٦٧: در شکار امروز صید آهوان او که بود

در شــکــار امــروز صــیــد آهــوان او کــه بــودوانکه تیر غمزه می خورد از کمان او که بـودمـردمـی بــا مـردم آهـو شــکــار او کــه کــردجان فشان پیش خ...
در شــکــار امــروز صــیــد آهــوان او کــه بــودوانکه تیر غمزه می خورد از کمان او که بـود
مـردمـی بــا مـردم آهـو شــکــار او کــه کــردجان فشان پیش خدنگ جانستان او که بود
از هـواداران نـگـهـبــان سـپــاه او کـه گـشـتوز وفــاداران نـگــهـدار ســگــان او کــه بــود
تـیر مـژگـان در کـمـان ابـروان چـون مـی نـهاددر مـیان جـان هدف سـاز نشـان او کـه بـود
کشتگان چو بـسته فتـراک خوبـان می شدندزان مـیان دلـبـسـتـه مـوی مـیان او کـه بـود
شب که از جولان عنان برتافت همچون آفتابدر رکـاب او کـه رفـت و همـعـنان او کـه بـود
محـتـشـم چـون از سـگان افتـاد امشـب جـداآن کـه در افـغـان نـیامـد از فـغـان او کـه بـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »