|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

رباعیات

یــــارب کــــه بـــــقــــای جــــاودانــــی بـــــاداکـــــامــــت بـــــادا و کــــامــــرانــــی بـــــاداهــر اشــربـــه ای کــز پـــی درمــان نـ...
یــــارب کــــه بـــــقــــای جــــاودانــــی بـــــاداکـــــامــــت بـــــادا و کــــامــــرانــــی بـــــادا
هــر اشــربـــه ای کــز پـــی درمــان نــوشــیخـــــاصـــــیــــت آب زنــــدگـــــانــــی بـــــادا
***
عـــشـــرت بــــادا صـــبــــح تـــو و شـــام تـــراآغـــاز تــــو را خــــوشـــی و انـــجــــام تــــرا
شــبـــهــای تـــرا بـــاد نــشـــاط شــب عــیــدنـــوروز ز هـــم نــــگــــســــلــــد ایـــام تــــرا
***
شــد یـار و بــه غــم ســاخــت گــرفــتــار مــرانـــگـــذاشــــت بــــه درد دل افــــکــــار مـــرا
چــون ســوی چــمــن روم کــه از بـــاد بـــهــاردل مـی تــرقـد چــو غــنـچــه، بــی یـار، مـرا
***
جـــــان ســـــوخـــــت ز داغ دوری یــــار مــــراافــــــــزود ســــــــد آزار بـــــــــر آزار مــــــــرا
مــن کــشــتــنـیـم کــز او جــدایـی جــســتــمای هــجــر بـــه جــرم ایــن بـــکــش زار مــرا
***
از بـــهــر نــشـــیــمــن شـــه عــرش جـــنــاببـنگر که چه خوش دست به هم داد اسبـاب
گــردیــد ســپـــهــر خــیــمــه و انــجــم مــیــخشد سد ره سـتـون و کهکشان گشت طناب
***
انـدر ره انــتــظــار چــشــمــی کــه مــراســتبـــی نــور شــد و وصــال تــو نــاپــیــداســت
مــن نــام بـــگـــردانــدم و یــعـــقـــوب شـــدمای یـوسـف مـن نـام تــو یـعـقـوب چــراسـت
***
آن ســرو کـه جــایـش دل غــم پــرور مـاســتجــان در غــم بــالــاش گــرفــتــار بــلـاســت
از دوری او بـــــه نــــاخـــــن مـــــحـــــرومــــیسـد چـاک زدیـم سـیـنـه جـایـش پـیـداسـت
***
پــیـوسـتــن دوسـتــان بــه هـم آســان اسـتدشــوار بـــریــدن اســـت و آخـــر آن اســـت
شـــیــریــنــی وصــل را نــمــی دارم دوســـتاز غــایـت تــلـخــیـی کـه در هـجــران اســت
***
شــاهــا ســربـــخــت بـــر در دولــت تـــســتیـک خـیـمـه فـلـک ز اردوی شـوکـت تــسـت
گـــر خـــیــمـــه چـــرخ را ســـتـــونــی بـــایــدانــدازه ســتــون خــیــمــه رفــعــت تــســت
***
اکــســـیــر حـــیــات جـــاودانــم بـــفـــرســـتکــــام دل و آرزوی جــــانـــم بــــفــــرســــت
آن مـایـع کـه سـرمـایـه عـیـش و طـرب اســتآنــم بـــفــرســـت و در زمــانــم بـــفــرســت
***
شـوخــی کـه خــطـش آیـه فـرخ فـالـی اسـتنـادیـدن آن مـوجــب سـد بــد حــالـی اسـت
تــا شـمـع رخــش نـهـان شــد از پــیـش نـظـرشـد دیده تـهی ز نور و جـایش خـالی اسـت
***
جــز فــکــر جـــدا شــدن ز دلــدارم نــیــســتایـن صــبــر هـراســنـده ولـی یـارم نـیـســت
دنــدان بـــه جـــگـــر نــهــادنــی مـــی بـــایــدامـا چــه کــنـم صــبــر جــگــر دارم نـیـســت
***
مـجـنون کـه کـمـال عـشـق و حـیرانی داشـتمـهری نـه چـو این مـهر کـه مـیدانی داشـت
این مهر نه عاشقی ست ، مهری ست که آنبــا یـوســف مـصــر پــیـر کـنـعــانـی داشــت
***
شـــاهـــا ســــر روزگـــار پــــامـــال تــــو بــــادگــردون ز کــتــل کــشــان اجــلــال تــو بـــاد
هـــر صـــیـــد مـــرادی کـــه بــــود در عـــالـــمفــتــراک پــرســت رخــش اقــبـــال تــو بـــاد
***
شــاهـا چــو کـمـان قــدر بــه فــرمـان تــو بــادچــون گـوی فــلـک در خــم چــوگـان تــو بــاد
آن ســـیــنـــه پـــر داغ کـــه خـــصـــمـــت داردصـــنـــدوقـــه تـــیـــرهـــای پـــران تـــو بــــاد
***
صـــیـــد افـــکـــنـــی مـــراد آیـــیـــن تـــو بـــادعــیــوق شــکــارگــاه شـــاهــیــن تـــو بـــاد
هـر ســر کــه نــه در پــای ســمــنــد تــو بــودبــر بــسـتـه بـه جـای طـبــل بــرزیـن تـو بــاد
***
شــاهــا در جــهــان عــرصــه درگــاه تـــو بـــادآفــاق پـــراز خـــیــمــه و خـــرگــاه تـــو بـــاد
این خـیمـه بـی سـتـون کـه چـرخـش خـوانـنـدقــایــم بــه ســتــون خــیـمــه جــاه تــو بــاد
***
جـــرم اســـت ســراپـــای مــن خـــاک نــهــادلــیــکــن بـــودم بــه عــفــو او خــاطــر شــاد
ای وای اگـــر عــــفـــو نـــبــــاشــــد ، ای وایفـــریــاد اگــر جـــرم نــبـــخـــشـــد ، فــریــاد
***
کـــــــوی تــــــــو کـــــــه آواره هـــــــزاری داردهـرکـس بــه خــود آنـجــا ســر و کــاری دارد
تـــنــهــا نــه مــنــم تـــشــنــه دیــدار، آنــجـــاجــایـیــســت کــه خــضــر هــم گــذاری دارد
***
وحــشــی کـه هـمـیـشــه مـیـل ســاغــر داردجـــز بـــاده کــشـــی چـــه کــار دیــگــر دارد
پــیـوســتــه کــدویـش ز مــی نـاب پــر اســتیـــعـــنـــی کـــه مـــدام بـــاده در ســـر دارد
***
گــر کــســب کــمــال مـی کــنـی مـی گــذردور فــکــر مــجـــال مــی کــنــی مــی گــذرد
دنـیـا هـمـه سـر بـه سـر خـیال اسـت ، خـیالهــر نــوع خـــیــال مــی کــنــی مــی گــذرد
***
فــریــاد کــه ســـوز دل عـــیــان نــتـــوان کــردبــا کـس ســخــن از داغ نـهـان نـتــوان کــرد
ایــنــهــا کــه مــن از جــفــای هــجــران دیــدمیـک شـمـه بـه سـد سـال بـیـان نـتـوان کـرد
***
تــــیـــرت چــــو ره نـــشــــان پــــران گــــیـــردهــر بـــار نــشـــان زخـــم پـــیــکــان گــیــرد
از حـــــیــــرت آن قــــدرت بـــــخــــت انــــدازیمــردم لــب خــود بــخــش بــه دنـدان گــیـرد
***
دل زان بــت پــیـمــان گــســلــم مــی ســوزدبـــرق غـــم او مـــتـــصـــلـــم مـــی ســـوزد
از داغ فـــراق اگـــر بـــنـــالـــم چـــه عـــجـــبیــاران چـــه کــنــم، وای دلــم مــی ســـوزد
***
یـــارب کــــه زمـــانـــه دلــــنـــوازت بــــاشــــدایــام هــمـــیــشـــه کـــار ســـازت بـــاشـــد
رخــش تــو ســپــهـر و زیـن رخــش تــو هـلـالخــورشــیـد بــه جــای طـبــل بــازت بــاشــد
***
مـی خـواسـت فـلـک کـه تـلـخ کـامـم بـکـشـدنـاکــرده مـی طــرب بــه جــامــم، بــکــشــد
بـــســـپـــرد بـــه شـــحـــنــه فــراق تـــو مــراتــا او بـــه عــقــوبـــت تــمــامــم بـــکــشــد
***
شـــاهــا بـــه عـــداوت تـــوکــس یــار نــشـــدکــاو در نــظــر جـــهــانــیــان خـــوار نــشـــد
بــا نـشأه خــصـمـی تــو آنـکـس کـه بــخــفـتدر خــواب شــد آنـچــنـان کــه بــیـدار نـشــد
***
آنــان کــه بــه کــویــی نــگــران مــی گــردنــدپــیـوسـتــه مـرا بــه قـصـد جـان مـی گـردنـد
از رشــک نــبـــات مــی دهــم جــان کــه چــراگــرد ســـر هــم نــام فـــلــان مــی گــردنــد
***
آن زمــره کــه از مــنــطــق مــا بــی خــبــرنــدســد نـغــمـه مـا بــه بــانـک زاغـی نـخــرنـد
زاغــیـم شــده بــه عــنــدلــیـبــی مــشــهــورمـا دیـگــر و مـرغــان خــوش الـحــان دگــرنـد
***
مـجــنـون بــه مـن بــی ســر و پــا مـی مــانـدغــمــخــانـه مــن بــه کــربــلــا مــی مــانــد
جــغــدی بــه ســرای مـن فـرود آمـد و گـفــتکــایـن خــانــه بــه ویـرانــه مــا مــی مــانــد
***
ای چــرخ مــرا دلــی ســت بـــیــداد پــســنــدبــیـمــم دهـی از ســنـگ حــوادث تــا چــنـد
مـن شـیـشـه نـیم کـه بـشـکـنـد سـنـگ تـواممــرغ قــفــســم کــه گــشــتــم آزاد ز بــنــد
***
یــا صــاحــب نــنــگ و نــام مــی بـــایــد بـــودیــا شــهــره خــاص و عــام مــی بــایـد بــود
الــقــصـــه کــمــال جـــهــد مــی بـــایــد کــرددر وادی خـــود تـــمـــام مـــی بــــایـــد بـــود
***
در کـــــوی تـــــوام پـــــای تـــــمــــنــــا نــــرودمـن ســعــی بــســی کــنـم ولــی پــا نـرود
خــواهــم کــه ز کــویــت روم امــا چـــه کــنــمکــایــن بـــیــهــده گــرد پـــا دگــر جـــا نــرود
***
تـــا پـــای کــســی ســـلــســلــه آرا نــشــوداو را ســـر قـــدر آســـمـــان ســــا نـــشـــود
بـــاز ار نــشــود صــیــد و نــیــفــتـــد در قــیــداو را بــه ســر دســت شــهـان جــا نــشــود
***
در صــیــد گــهــت کــه جــان طــرب ســاز آیــدســـیــمـــرغ اســـیــر چـــنـــگـــل بـــاز آیـــد
هــر جــا کــه صــدای طــبـــل بـــاز تـــو رســدســـد مـــرغ دل از شـــوق بــــه پـــرواز آیـــد
***
ازدیــــده ز رفــــتــــن تــــو خــــون مــــی آیـــدبــر چــهـره ســرشــک لــالـه گــون مـی آیـد
بــشـتــاب کـه بــی تــوجــان ز غـمـخـانـه تــنایـــنـــک بــــه وداع تــــو بــــرون مــــی آیـــد
***
خــوش آن کــه ره عــشــق بــتــی پــیـمــایــدبـــــرخـــــاک رهــــش روی ارادت ســــایــــد
یـک ســو نــظــرش کــه غــیـر پــیــدا نــشــوددل در طـــرفـــی کـــه یـــار کـــی مـــی آیــد
***
تـــا شـــکـــل هــلــال گــردد از چـــرخ پـــدیــدکــز بــهــر در شــادی عــیــد اســت کــلــیـد
روز وشــــب عــــمـــر بــــی زوالــــت بــــادشمــســـتـــلــزم اجـــر روزه و شـــادی عـــیــد
***
نــوروز شـــد و بـــنــفــشـــه از خـــاک دمــیــدبــر روی جــمــیـلــان چــمــن نـیـل کــشــیـد
کــس را بــه ســخــن نــمــی گــذارد بــلــبــلدر بــاغ مــگــر غــنـچــه بــه رویـش خــنـدیـد
***
آهــنــگ ســـفـــر مــی کـــنــد آن مــاه عـــذارای جــان کـه نـفـس گـیـر شــدی نـالـه بــرآر
در مــحــمــلــش آویــز دلــا هــمــچــو جـــرسوز نــــالــــه و فــــریــــاد زبــــان بــــاز مــــدار
***
یـــــارب کـــــه در ایــــن دایــــره دیــــر مـــــداربـــاشــی ز چـــنــان زنــدگــیــی بـــرخــوردار
کــایــام شــریـف عــیــدش ار جــمــع کــنــنــدســد عـمـر ابــد بــه هـم رسـد بــلـکـه هـزار
***
دانــی شـــاهــا کـــه مــهــر فـــرخـــنــده اثـــرتــحــویـل حــمـل نـمـود و بــودش چــه نـظـر
تــا روز نــشــاطــت کــه بــه گــلــشــن گــذردهــــرروز فـــــزونـــــتـــــر بـــــود از روز دگـــــر
***
ای صـــیــت مــعــالــجـــات تـــو عــالــم گــیــرو آوازه تـــو کـــرده جـــهــان را تـــســـخـــیــر
یــارب کــه جــدا مــبـــاد تـــا عــالــم هــســتصــحــت ز تـــنــت چــو نــور از بـــدر مــنــیــر
***
آن شــمـع کــه دوش بــود تــب تــا ســحــرشصـــحـــت پــــی رفـــع تـــب در آمـــد ز درش
تـــب از بـــدنــش راه گــریــزی مــی جــســتفـــصـــاد جـــهـــانـــد از ره نـــیـــشـــتــــرش
***
ای مـــنــشـــاء دانــایــی و ای مـــایــه هــوشبــفـرسـت از آن کـه تــا سـحـر خـوردم دوش
بـسـیـار نـه ، کـم نـه، آن قـدر بـخـش کـه مـنهــشـــیــار نــگــردم و نــمــانــم مــدهــوش
***
ای جــان و تــنـم مـطـیـع و شــوق تــو مـطــاعرفــتــی و جــدا زان رخ خــورشــیـد شــعــاع
هــیــهــات کــه جـــان وداع تـــن کـــرد و نــدادچـنـدان مـهـلـت کـه تــن شـتــابــد بــه وداع
***
فـــن تــــو و ســـد هـــزار بــــرهـــان کـــمـــالشـغـل مـن و یـک جــهـان خــیـالـات مـحــال
تـــو مـــنـــزوی مـــدرســـه عـــالـــی فـــضـــلمــن بـــیــهــده گــرد راســت بـــازار خـــیــال
***
در نـــامـــه رقـــم ز خـــانـــه ای یـــافـــتـــه اموز عــنــبـــر تـــر شــمــامــه ای یــافــتـــه ام
از شــــوق دمــــی هـــزار بــــارش خــــوانــــمگــویـی تــو کــه گــنـج نـامـه ای یـافــتــه ام
***
تــا کـار جــهـان بــه کـام کـس نـیـســت مـدامعــیــش تـــو مــدام بـــاد و کــار تـــو تـــمــام
در مـجــلـس عــشــرت تــو غــم خــوردن دهـریــارب کــه بـــود چـــو روزه در عـــیــد حـــرام
***
تــــا در ره عـــشـــق آشـــنـــای تــــو شــــدمبـــا ســد غــم و درد مــبــتــلــای تــو شــدم
لـــیــلـــی وش مــن بـــه حـــال زارم بـــنــگـــرمـــجـــنـــون زمـــانـــه از بـــرای تـــو شـــدم
***
امــشــب هـمــه شــب ز هـجــر نـالــان بــودمبــا بــخــت ســیـه دســت و گـریـبــان بــودم
قــربــان شــومــت دی بــه کــه هـمـره بــودیکامشـب همه شـب بـه خـویش گریان بـودم
***
از آبـــــــلــــــه ای تـــــــازه گــــــل بـــــــاغ ارمحـــاشـــا کــه شـــود طــراوت روی تـــو کــم
نــی جـــوهــر حــســن لــالــه اســت از ژالــهنــی زیـور خــوبــی گــل اســت از شــبــنــم
***
ای آنــکــه بـــه یــکــرنــگــی تــو مــتـــصــفــمدر بـــنـــدگـــیــت مـــقـــرم و مـــعـــتـــرفـــم
بــا «فـاف » و «ر» و «الـف،ب » و «ه » ز کـرمبفرست بدست «غین » و «لام » و «الفم »
***
تـــا کــی ز مــصـــیــبـــت غــمــت یــاد کــنــمآهــســـتـــه ز فـــرقـــت تـــو فـــریــاد کــنــم
وقـــت اســـت کـــه دســـت از دهــن بـــردارماز دســـت غـــمـــت هـــزار بـــیــداد کـــنـــم
***
رخــســار تـــو ای تـــازه گــل گــلــشــن جــانکـز آبـلـه شـبـنـمـی نـشـسـتـه سـت بـر آن
لـــالـــه ســـت ولــی آمــده بـــا ژالــه قـــریــنمـاهـی ســت ولـی کـرده بــه سـیـاره قـران
***
تــا بــود چــنـیـن بــود و چـنـیـن اسـت جــهـاناز حـــــادثـــــه دهـــــر کـــــرا بـــــود امـــــان
بــلــقــیـس اگــر بــه مــلــک جــاویــدان رفــتجــاویــد تــو مــانــی ای ســلــیـمــان زمــان
***
خـورشـید کـه هـسـت شـمـسـه هـفـت ایوانخـواهی کـه بـگویمت که چـون گشـت عـیان
زد رفــعــت شــاه خــیــمــه بـــیــرون از چـــرخمـانـدش ز سـتــون خـیـمـه بــر چـرخ نـشـان
***
در نـفـی رخــت شـمـع شـبــی رانـد ســخــنروزش دیـدم گــرفــتــه کــنـجــی مــســکــن
مـــانـــنـــده عــــاصــــیـــی کــــه در روز جــــزابــــا روی ســـیـــاه ســــر بــــرآرد ز کـــفـــن
***
ای مـــدت شــــاهـــی جــــهـــان مـــدت تــــودر عـــیـــد ســـرور خــــلـــق از دولـــت تــــو
گـــر عـــیــد تـــوانــد کـــه مــجـــســـم گـــرددآیـــد ز پـــی تـــهـــنـــیـــت خـــلـــعـــت تـــو
***
ای رفــعــت و شـــان فــروتـــریــن پـــایــه تـــوخـــوبـــی یـــکـــی از هـــزار پـــیـــرایــه تـــو
از بـــهــر خـــدا ســـایــه زمــن بـــاز مـــگـــیــرای ســـایـــه رحـــمـــت خـــدا ســـایــه تـــو
***
خــوش آن کـه شـود بــسـاط مـهـجــوری طـیدر بـــزم وصــال مــی کــشــم پـــی در پــی
مـی جــویـمـت آنـچــنـان کـه مـهـجــور وصــالمـشـتـاق تـوام چـنـان کـه مـخـمـور بـه مـی
***
گـــر درخـــور مـــهـــرم احـــتـــرامـــی بــــودینـــزدیـــک تـــوام قـــدر تـــمـــامـــی بــــودی
من می گفتـم که عشـق من تـا بـه کجـاسـتگــر ز آنـطــرف از عــشــق مــقــامـی بــودی
***
ای کــــاش بـــــرات مــــن بــــراتــــی بــــودیکــر مــفــلــســیــم خــط نــجــاتـــی بـــودی
بـــالــلــه کــه آنــچـــنــان بـــرایــت مــی بـــودگـــر از طـــرف تــــو الـــتــــفـــاتـــی بــــودی
***
در عـــهـــد مـــعـــالـــجـــات تـــو بـــیـــمـــاریبـــیـــکـــار شـــد از شـــیــوه خـــلـــق آزاری
نــی از پـــی آزار بـــه ســوی تـــو شــتـــافــتآمــد کــه شـــکـــایــت کــنــد از بـــیــکـــاری
***
گــر بــا تــو گــهــی نــظــر کــنــم پــنــهــانــیلــازم نــبـــود کــه طــبـــع خــود رنــجـــانــی
مـن بـودم و دیـدنـی چـو ایـن هـم مـنـع اسـتآن نـــــیـــــز بـــــه یـــــاران دگـــــر ارزانـــــی
***
ای درگــــه تـــــو عــــیــــد گــــه روحـــــانــــیدر تــهـنـیـتــت هـم انــســی و هـم جــانـی
از لــطــف تـــو عــیــدیــی طــمــع دارم لــیــکتــرسـم کـه تــوام طـفـل طـبــیـعـت خـوانـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »