|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

یار بی موجب دل از ما برگرفت

یـار بــی مـوجــب دل از مـا بــرگـرفـتیـار دیـگــر کــرد و کــار از ســر گـرفــتدل ز هجرش بـرگ درد و غم بـساختجان ز شوقش ترک خواب و خور گرفتآنـچـه کـر...
یـار بــی مـوجــب دل از مـا بــرگـرفـتیـار دیـگــر کــرد و کــار از ســر گـرفــت
دل ز هجرش بـرگ درد و غم بـساختجان ز شوقش ترک خواب و خور گرفت
آنـچـه کـرد، آخـر مـسـلـمـانی نـمـانـداین چـه شد، یا رب، جـهان کافر گرفت
بـد همـی گـفـتـند و می نشـیند هیچعــاقــبــت گـفــت بــدانـش در گـرفــت
دل غـبــار ســوز خــود بــیـرون فـگـنـدعـالـمـی در خـون و خـاکـسـتـر گـرفـت
پاک می کردم سرشک، آهم بجستآتـــش انــدر آســـتـــیــن تـــر گــرفــت
لــعــل او در دلــبـــری اســتـــاد بـــودخــط دکــان زاســتــاد بــالـاتــر گـرفــت
مــردمــان گــویـنــد، دل بــر گــیــر ازوروی، اگـر ایـنـسـت، نـتــوان بــرگـرفـت
جـان خسرو از پـی این این روز راستکـو بـه خـون عـاشـقـان خـنجـر گـرفـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »