|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

بگویم حال خویشت، لیک از آزار می ترسم

بـگـویم حـال خـویـشـت، لـیـک از آزار مـی تـرسـموگـر ندهم بـرون، ز اندیشـه گفـتـار می تـرسـمچه حال است این که از بـیم رقیبـان ننگرم رویت؟هوس می آیدم گل...
بـگـویم حـال خـویـشـت، لـیـک از آزار مـی تـرسـموگـر ندهم بـرون، ز اندیشـه گفـتـار می تـرسـم
چه حال است این که از بـیم رقیبـان ننگرم رویت؟هوس می آیدم گل چـیدن و از خـار می تـرسم
معـاذالـلـه کـه از مردن بـتـرسـم در غـمت، لـیکـنز داغ دوری و مــحــرومــی دیـدار مـی تــرســم
دلی دارم کباب از دست غم، پیشت کشم، لیکنز خـوی نـازک آن نرگـس خـونخـوار مـی تـرسـم
تـو شـب در خـواب مـسـتـی و مـرا تـا روز بـیداریمخسپ ایمن که من زین دیده بیدار می ترسم
جـوانـی، خـنـده بــر خـونـابــه پــیـران مـکـن، زیـراتو می خندی و من زین گریه بـسیار می ترسم
مـــرا زیــن دیــده آزار جـــراحـــت مــی تـــراود دلمـبــادا کــانـدرو مــانـد از ایـن آزار مـی تــرســم
ز درد من دلـت هر سـوی زحـمت می کـند، لیکـنز بـسی سامانی بـخت پـریشان کار می ترسم
نیم خـسـرو که فرهادم، نمانده جـانم از عـشـقتاگر مانده سـت، از شـیرینی گفتـار می تـرسـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »