|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

رحم بر گدایان نیست ماه نیمروزی را

رحـم بـر گـدایـان نـیـسـت مـاه نـیـمـروزی رامهرماش چـندان نیست ماه نیمروزی راروی پـر نگارش بـین چـشم پـرخـمارش بـینلـعــل آبــدارش بــیـن مـاه نـیـمـر...
رحـم بـر گـدایـان نـیـسـت مـاه نـیـمـروزی رامهرماش چـندان نیست ماه نیمروزی را
روی پـر نگارش بـین چـشم پـرخـمارش بـینلـعــل آبــدارش بــیـن مـاه نـیـمـروزی را
آن مهسـت یار رخـسـار شـکرسـت یا گفتـارعـارضـسـت یـا گـلـزار مـاه نـیمـروزی را
جـعـد مـشـکـبـارش گـیر زلـف تـابـدارش گـیرخـیز و در کـنـارش گـیر مـاه نیمـروزی را
لـعــبــت بــری پــیـکـر و آفــتــاب شــب زیـورگـر نـدیـده ئی بـنـگـر مـاه نـیـمـروزی را
موسم سـحـر شد خـیز بـاده در صراحـی ریزدر کــمـنـد زلـف آویـز مـاه نـیـمـروزی را
می به می پرستان آر بـاده سوی مستان آرخـیز و در شبـسـتـان آر ماه نیمروزی را
یار جز جفاجو نیست گو مکن که نیکونیستهیچ مهر خواجو نیست ماه نیمروزی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »