|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٥١٣: در ریاض آفرینش خاطر آسوده نیست

در ریــاض آفــریـنــش خــاطــر آســوده نــیـســتبرگ عیش این چمن جز دست بر هم سوده نیستخـــنــده گــل مــی دهــد یــادی ز آغـــوش وداعدر بــهـاران نــا...
در ریــاض آفــریـنــش خــاطــر آســوده نــیـســتبرگ عیش این چمن جز دست بر هم سوده نیست
خـــنــده گــل مــی دهــد یــادی ز آغـــوش وداعدر بــهـاران نــالــه مــرغ چــمــن بــیـهـوده نـیـســت
گرچه می ریزم ز مژگان اشک گرم، اما چو شمعدر ســراپــای وجــودم یـک رگ نـگـشــوده نـیـســت
تــیـغ لـنـگـردار، سـیـلـاب گـرانـسـنـگ فـنـاســتچـشـم مـا را تــاب آن مـژگـان خـواب آلـوده نـیـسـت
بـوالـهـوس را آبـرویی نـیـسـت در درگـاه عـشـقآسـتـان سـرکـشـان جـای جـبــیـن سـوده نـیـسـت
بـی گـناهی می رود در خـون شـبـنم هر سـحـرچـهره خـورشید بـی موجـب بـه خـون اندوده نیست
خون بـه جای شیر می جوشد ز پـستان صبـح راوقت طفلی خـوش که در مهد زمین آسـوده نیسـت
رحـمـت حـق می کـند خـالـی دل از عـصـیان مـاابــر ایـن دریــا بــه غــیــر از دامــن آلــوده نــیـســت
غـنچـه تـصـویر مـی لـرزد بـه رنگ و بـوی خـویشدر ریــاض آفــریــنــش یــک دل آســـوده نــیــســـت
مـی تــوان خـوانـد از جـبــیـن، راز دل عـشـاق رادر کــف اهـل قــیـامــت نـامـه نـگــشــوده نـیـســت
دسـت زن در دامن بـی حـاصلی صـائب که نخـلتــا ثــمـر دارد ز ســنـگ کـودکــان آســوده نـیـســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »