|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٧٦٠: روزه نزدیک است می باید کلوخ انداز کرد

روزه نزدیک است می بـاید کلوخ انداز کردزاهـدان خــشــک را رنـدانـه از ســر بــاز کــردتـا رگ ابـر بـهار و رشـتـه بـاران بـجـاسـتچنگ عشرت را بـه قانون م...
روزه نزدیک است می بـاید کلوخ انداز کردزاهـدان خــشــک را رنـدانـه از ســر بــاز کــرد
تـا رگ ابـر بـهار و رشـتـه بـاران بـجـاسـتچنگ عشرت را بـه قانون می تـوانی ساز کرد
گـلـعـذاران از هـوا گـیـرنـد چـشـم پــاک راپـیش شـبـنم بـی تـکـلف گل گریبـان بـاز کـرد
نیست ممکن تـا بـه دامان قیامت دوختـنبـر گریبـانی کـه زور عـشـق دسـت انداز کـرد
داشـت بـی شـیـرازه آزادی پـر و بــال مـراجـمع خـود را کبـک من در چـنگل شـهبـاز کرد
نخل نورس در زمین پـاک قامت می کشددامـن مـریـم مـســیـحــا را فــلـک پــرواز کــرد
نیست کار هر کسی دل را مصفا ساختنباخت چشم آن کس که این آیینه را پرداز کرد
وعـده دیـدار را مـحـشـر نـقـاب دیگـرسـتگر بـه قـدر حـسـنخـواهی بـر اسـیران ناز کرد
لوح تـعلیم اسـت صائب سـینه روشندلانصـحـبـت آییـنـه طـوطـی را سـخـن پـرداز کـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »