|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٦٢٧: عاشق به سوی عاشق زنجیر همی درد

عـاشـق بـه سـوی عـاشـق زنـجـیر هـمـی درددیوانـه هـمـی گـردد تـدبـیر هـمـی دردتــقـصــیـر کـجــا گـنـجــد در گـرم روی عـاشــقکـز آتـش عـشـق او تـقـصـیر...
عـاشـق بـه سـوی عـاشـق زنـجـیر هـمـی درددیوانـه هـمـی گـردد تـدبـیر هـمـی درد
تــقـصــیـر کـجــا گـنـجــد در گـرم روی عـاشــقکـز آتـش عـشـق او تـقـصـیر همی درد
تــا حـال جـوان چـه بــود کـان آتـش بــی عـلـتدراعــه تــقــوا را بــر پــیــر هــمــی درد
صــد پــرده در پــرده گـر بــاشــد در چــشــمـیابـروی کمان شـکـلش از تـیر همی درد
مــرغ دل هـر عــاشــق کــز بــیـضــه بــرون آیـداز چـنگـل تـعـجـیلـش تأخـیر همـی درد
این عـالـم چـون قـیرسـت پـای هـمـه بـگـرفـتـهچون آتش عشق آید این قیر همی درد
شمس الحق تبریزی هم خسرو و هم میرستپـیراهن هر صـبـری زان مـیر همـی درد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »