|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٣٥٨: میر خرابات تویی ای نگار

مـیـر خــرابــات تــویـی ای نـگـاروز تـو خـرابــات چـنـیـن بــی قـرارجــمـلـه خـرابــات خـراب تــوانـدجـمـلـه اسـرار ز تـوسـت آشـکـارجــان خـرابــاتــ...
مـیـر خــرابــات تــویـی ای نـگـاروز تـو خـرابــات چـنـیـن بــی قـرار
جــمـلـه خـرابــات خـراب تــوانـدجـمـلـه اسـرار ز تـوسـت آشـکـار
جــان خـرابــاتــی و عـمـر عـزیـزهین که بشد عمر چنین هوشیار
جان و جهان جان مرا دست گیرچـشم جـهان حـرف مرا گوش دار
خاک کفت چشم مرا تـوتـیاستوعــده تــو گــوش مــرا گــوشــوار
خـمر کـهن بـر سـر عـشـاق ریزصـورت نـو در دل مـســتــان نـگـار
ســاغــر بــازیـچــه فـانـی بــبــرســـاغـــر مــردانــه مـــا را بـــیــار
آتـش مـی بــر سـر پــرهـیـز ریـزوای بـــر آن زاهــد پـــرهــیــزکـــار
حــق چــو شـراب ازلـی دردهـدمــرد خــورد بـــاده حـــق مــردوار
پـرورش جـان بـه سـقـاهـم بـوداز مــی و از ســـاغــر پـــروردگــار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »