|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

شماره ٣٦٠: در جهان گر بازجویی نیست بی سودا سری

در جـهان گر بـازجـویی نیسـت بـی سودا سریلــیـک ایـن ســودا غــریـب آمـد بــه عــالــم نـادریجمله سوداها بـر این فن عاقبـت حسرت خورندز آنـک صـد پــر دا...
در جـهان گر بـازجـویی نیسـت بـی سودا سریلــیـک ایـن ســودا غــریـب آمـد بــه عــالــم نـادری
جمله سوداها بـر این فن عاقبـت حسرت خورندز آنـک صـد پــر دارد ایـن و نـیـسـت آن هـا را پــری
پیش بـاغش بـاغ عالم نقش گرمابه ست و بسنــی در او مــیـوه بــقــایـی نــی در او شــاخ تــری
آن ز سـحـری تـر نـمـایـد چـون بـگـیـری شـاخ اومی بـرد شـاخـش تـو را بـا خـواجـه قـارون تـا ثـری
صـــورت او چـــون عـــصـــا و بـــاطـــن او اژدهــاچــون نـه ای مـوســی مــرو بــر اژدهـای قــاهـری
کـف مـوســی کـو کـه تــا گـردد عـصـا آن اژدهـاگـــردن آن اژدهــا را گـــیــرد او چـــون لـــمـــتـــری
گر کشیده می شوی آن سو ز جذب اژدهاستز آنک او بس گرسنه ست و تو مر او را چون خوری
جـذب او چـون آتـشـی آمد درافـکـن خـود در آبدفــع هـر ضــدی بــه ضــدی دفــع نــاری کــوثــری
چون تو در بـلخی روان شو سوی بـغداد ای پـدرتــا بــه هــر دم دورتــر بـــاشــی ز مــرو و از هــری
تو مری بـاشی و چاکر اندر این حضرت به استای افــنـدی هـیـن مـگــو ایـن را مـری و آن را مـری
ور فــســردی در تــکــبـــر آفــتـــابـــی را بـــجــودر گــداز هـر فــســرده شــمـس بــاشــد مـاهـری
آفــتـــاب حــشــر را مــانــد گــدازد هــر جــمــاداز زمـیـن و آســمــان و کــوه و ســنـگ و گــوهـری
تـا بـداند اهل محـشر کاین همه یخ بـوده اسـتعـقـل جـز وی ننـگ مـانـده بـر سـر یخ چـون خـری
ای خــر لــرزان شــده بــر روی یــخ در زیــر بـــارپـــوز بـــردارد بـــه بـــالــا خـــر کــه یــا رب آخـــری
شـمـس تـبـریـزی چـو عـقـل جـزو را یـاری دهـدبــال و پــر یــابــد خــر او بــرپــرد چــون جــعــفــری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »