|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

پدربزرگ

هواسرد بود ونیمکت سرد.پیرمرد روزنامه اش را تا کرد و روی نیمکت سرد پارک گذاشت و مثل هرروز روی همون نیمکت همیشگی نشست.
اتوبوس مدرسه ایستاد و بچه ها با هیاهو پیاده شدندوبه سمت در مدرسه دویدند.آخرین نفر مثل همیشه پسر تپل وبا مزه ای بود که آرام آرام از سرویس پیاده شد وکیفش را به دنبال خودش کشید.
پیرمرد از روی نیمکت بلند شد،چند لحظه ای ایستاد،لبخندی زد و به سمت خانه روانه شد.
مرد هر روز می امد، منتظر سرویس می شد وبعد از پیاده شدن بچه ها به خانه باز می گشت.گاهی وقتها بچه ها برایش دست تکان می دادند و او لبخند می زد.
اما پسر کوچولوی تپل هیچ وقت برای پدربزگش دست تکان نمی داد.
روزها وسالها گذشت.پسر کوچولوی قصه حالا مردی شده بود.فرزندانش ازدواج کرده بودندوتنهابود. روزهای عمرش به حسرت می گذشت .مجبور بودبرای دیدن بچه هایش پشت درخت های پارک بایستدوبرای نوه هایش دست تکان بدهد!

نویسنده : سمانه نجاح دارمی

بخش داستان کوتاه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

برچسب ها: داستان کوتاه

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »