|  |   |  |  
 

آموزش آرایه های ادبی در شعر فارسی

ايهام تضاد

 

عنوان آرايه: ايهام تضاد:

 توصيف آرايه:

هر گاه دو لفظ از جمله‌اى، نه در معنى مورد نظر گوينده، بلكه در معنى ديگر متضاد

باشند آن را ايهام تضاد نامند. مانند سخت و سست در بيت زير:

 

 

بيا كه قصر امل سخت سست‌بنياد است   بيار باده كه بنياد عمر بر باد است

 

كه سخت در معنى مورد نظر گوينده كه« بسيار» باشد با سست، تضاد ندارد ولى در

معنى ديگر با آن متضاد است.

ديده ناديده به اقبال تو ايمان آورد   مرحبا اى به چنين لطف خدا ارزانى

 

كلمۀ ديده، مورد نظر است كه نه در معنى مقصود يعنى چشم، بلكه در معنى

غير مقصود با ناديده، متضاد است.

نرم افزار های ادبی

نرم افزار دُرج

نرم افزار دُرجنرم افزار دُرج

نرم افزار تاریخ ایران اسلامی

نرم افزار تاریخ ایران اسلامینرم افزار تاریخ ایران اسلامی

شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسیشاهنامه فردوسی

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانا

نرم افزار مثنوی و معنوی مولانانرم افزار مثنوی و معنوی مولانا