|  |   |  |   |

 

لینک شاعران افغانستان

شاعران افغانستان شاعران افغانستان
 محبوبه ابراهیمی - افغانستان  سید رضا محمدی - افغانستان
 سید ابوالفضل مبارز - افغانستان  شفیق سحر - افغانستان
 منیر احمد بارش- افغانستان  محمد سرور رجایی- افغانستان
 علی اديب- افغانستان  نبی سلطانی - افغانستان
 ضیا افضلی - افغانستان  سهراب سیرت- افغانستان
 روح الامین امینی - افغانستان  رویا شریفی- افغانستان
 اهل الدین بحری- افغانستان  مژگان شفا- افغانستان
 روح الله بهرامیان- افغانستان  عنایت شهیر- افغانستان
 حفیظ الله زریر- افغانستان  سید ضیاء الدین قاسمی- افغانستان
 امان الله میرزایی - افغانستان  عبدالقهار عاصی - افغانستان
 ابراهیم امینی - افغانستان  داوود عرفان- افغانستان
 شهبار ایرج- افغانستان  شکریه عرفانی- افغانستان
 نجیب آگاه - افغانستان  صادق عصیان - افغانستان
 واصف باختری - افغانستان  الیاس علوی- افغانستان
 ناهید بشر دوست- افغانستان  خالده فروغ - افغانستان
 وحید بکتاش- افغانستان  شایان فریور- افغانستان
 امان پویامک- افغانستان  محمد کاظم کاظمی- افغانستان
 قنبرعلی تابش- افغانستان  صدیقی لعل زاد- افغانستان
 محمد تقی سراج - افغانستان  حمید مبشر- افغانستان
 کاوه جبران- افغانستان  عبدالوهاب مجیر - افغانستان
 محمد جعفر عزیزی- افغانستان  صالح محمد خلیق- افغانستان
 محمد جواد سلطانی - افغانستان  بتول محمدی- افغانستان
 سمیع حامد - افغانستان  ابوطالب مظفری- افغانستان
 فرید حسرت- افغانستان  هادی میران- افغانستان
 سید حسن مبارز - افغانستان  رحیمه میرزایی- افغانستان
 محمد حسین آرش - افغانستان  نصیر ندیم- افغانستان
 زهرا حسین زاده- افغانستان  مینا نصر- افغانستان
 راشد رامز- افغانستان  زینت نور - افغانستان
 بشیر رحیمی- افغانستان  محمد واعظی- افغانستان
 هادی هزاره- افغانستان  نورالله وثوق- افغانستان

 

چاپ ایمیل